Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Zawezwanie do próby ugodowej nie zawsze przerywa bieg terminu przedawnienia.
data dodania: 2017-02-04

Bieg terminu przedawnienia przerywa m.in. każda czynność przed sądem przedsięwzięta bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia (art. 123 § 1 pkt 1) k.c.). Taką czynnością jest zawezwanie dłużnika do próby ugodowej uregulowane w art. 184 – 186 k.p.c. Z tego powodu wierzyciel często korzysta z możliwości złożenia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej wyłącznie w celu przerwania biegu terminu przedawnienia. Co do zasady taki skutek złożenia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej wierzyciel osiągnie. Jednak uznaje się, że w przypadku kolejnego zawezwania do próby ugodowej przy ocenie czy doszło do przerwania biegu terminu przedawnienia badać czy każdy kolejny wniosek rzeczywiście zmierzał bezpośrednio do zaspokojenia roszczenia. To nie jedyna sytuacji gdy wniosek o zawezwanie do próby ugodowej nie przerwie biegu terminu przedawnienia.


Co przenosi umowa dotycząca przeniesienia przedsiębiorstwa?
data dodania: 2017-02-02

Art. 55(2) kodeksu cywilnego stanowi, że czynność prawna, której przedmiotem jest przedsiębiorstwo obejmuje wszystko to co wchodzi w skład tego przedsiębiorstwa, chyba że strony tej czynności prawnej postanowią inaczej albo przepisy szczególne stanowią inaczej. Czynność prawna prowadząca do przejścia przedsiębiorstwa może być rożna : sprzedaż, darowizna, zamiana.

Wydawałoby się, że skoro w art. 55(1) kodeksu cywilnego mamy wymienione co wchodzi w skład przedsiębiorstwa i wynika z niego, że przedsiębiorstwo to wszystko to co służy prowadzeniu działalności gospodarczej, to jeżeli strony umowy postanawiają o przeniesieniu przedsiębiorstwa to z jednej strony na drugą stronę przechodzi całość przedsiębiorstwa, w rozumieniu składników funkcjonalnie umożliwiających prowadzenie działalności gospodarczej.
 


Odsetki – jak się liczy?
data dodania: 2016-07-12

 Dnia 1 stycznia 2016r. weszły życie przepisy zmieniające uregulowania dotyczące odsetek (ustawa z dnia 9 października 2015r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw). Celem wprowadzonych zmian było wprowadzenie jednolitego mechanizmu obliczania odsetek w szeroko pojętych stosunkach cywilnych, tj. w stosunkach pomiędzy konsumentami, pomiędzy przedsiębiorcami oraz pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami. Ten jednolity mechanizm dotyczy zarówno odsetek kapitałowych jak i odsetek za opóźnienie.


Forma dokumentowa i elektroniczna czynności prawnych.
data dodania: 2016-07-03

W dniu 08 września 2016r. wchodzi w życie część przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2015r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Wchodzące w życie przepisy wprowadzają w życie dwie nowe szczególne formy czynności prawnych : formę elektroniczną i formę dokumentową. Wraz z odpowiednimi zmianami w części ogólnej kodeksu cywilnego, w następstwie wprowadzenie formy elektronicznej i dokumentowej czynności prawnych, zostały znowelizowane przepisy kodeksu postępowania cywilnego dotyczące postępowania dowodowego.


Roszczenie z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia, a roszczenie wynikające z umowy.
data dodania: 2016-07-01

Ekwiwalentność świadczeń polega na tym, że wzajemne świadczenia stron mają taką samą (a co najmniej zbliżoną) wartość ekonomiczną. Jeżeli jedna ze stron nie zachowuje się zgodnie z treścią zobowiązania, czyli nie świadczy w taki sposób jak było między stronami umówione to jej świadczenie ma przez to mniejszą wartość i między stronami umowy następuje dysproporcja co do wartości otrzymanych świadczeń (jedna ze stron otrzymuje „więcej” a druga „mniej”). Można więc twierdzić (i w sensie słuszności będzie to jak najbardziej prawidłowe), że jedna ze stron staje się wzbogacona kosztem drugiej strony, albo jedna staje się zubożona z zyskiem dla drugiej strony.


1 2 3