Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Jak zmniejszyć karę umowną : miarkowanie kary umownej.
data dodania: 2015-12-05

Zastrzeżenie kary umownej mimo że jest skutecznym narzędziem zabezpieczającym interesy strony umowy w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przed drugą stronę umowy zwalniając wierzyciela z obowiązku wykazania wysokości poniesionej szkody nie oznacza, że dłużnik nie ma możliwości uchylenia się od obowiązku zapłaty kary umownej. Oprócz tych zarzutów, które dłużnik może podnieść przeciwko wierzycielowi dochodzącemu zapłaty kary umownej, wynikających z ogólnego reżimu odpowiedzialności odszkodowawczej, zobowiązany do zapłaty kary umownej ma możliwość obrony poprzez żądanie miarkowania kary umownej.


Kary umowne.
data dodania: 2015-12-03

    Zastrzeżenie w umowie zapłaty kary umownej (lub kar umownych) jest bardzo często wykorzystywane przez strony umowy. Tak często, że co raz trudniej spotkać się z umową, która by postanowień o karze umownej nie zawierała. Popularność zastrzegania kar umownych jest następstwem niewątpliwej atrakcyjności tej instytucji wynikającej z funkcji jakie może spełniać kara umowna.
       Z jednej strony kara umowna jest traktowana jako forma gwarancji spełnienia przez dłużnika zobowiązania zgodnie z umową. Dłużnik mając bowiem w perspektywie obowiązek zapłaty kwoty pieniężnej określonej przez strony w odpowiedniej wysokości skłonny jest raczej do wykonania zobowiązania. Po drugie w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych zastrzeżenie kar umownych ułatwia i upraszcza dochodzenie przez wierzyciela naprawienia szkody.1 2 3 4 5 6 7