Strona Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa kancelariakupczynski.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Skarga na czynność komornika – zmiany od września 2016r.
data dodania: 2017-02-16

Skarga na czynność komornika jest jednym ze środków zaskarżenia przysługujących stronom w postępowaniu egzekucyjny. Szczególność tego środka zaskarżenia przejawia się w tym , że za pomocą skargi na czynność komornika możliwe jest zarówno kwestionowania działań komornika jak i zaniechań komornika.

Ustawą z dnia 10 lipca 2015r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw zostały zmienione niektóre regulacje dotyczące skargi na czynność komornika ograniczając zakres czynności, które mogą być zaskarżone skargą i zmieniając sposób wnoszenia skargi. Zmienione uregulowania dotyczące skargi na czynność komornika weszły w życie dnia 8 września 2016r.
 

Obowiązujące do dnia 8 września uregulowania umożliwiały zaskarżenie niemal każdej czynności komornika sądowego przy użyciu skargi na czynność komornika. Z tej możliwości szczególnie chętnie korzystali dłużnicy co w naturalny sposób prowadziło do przedłużenia postępowania egzekucyjnego. Aby ograniczyć tę możliwość ustawodawca w art. 767 k.p.c. dodał § 1 (1), zgodnie z którym skarga na czynność komornika nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług.

O ile nie budzi kontrowersji wyłączanie możliwości zaskarżania zarządzeń komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma oraz zawiadomień o terminie czynności, bo są to jedynie czynności stanowiące etap postępowania kończącego się dokonaniem przez komornika innej czynności, która już strony mogą skarżyć, to wątpliwości budzi wyłączenia możliwości zaskarżenia czynności komornika w postaci „uiszczenia przez komornika podatku od towarów i usług”.

W uzasadnieniu projektu ustawy z dnia 10 lipca 2015r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw można odnaleźć następujące uzasadnienie wyłączania możliwości zaskarżania uiszczania przez komornika podatku od towarów i usług : „Proponuje się też wyłączenie dopuszczalności zaskarżenia czynności komornika polegającej na odprowadzeniu podatku od towarów i usług z tytułu sprzedaży egzekucyjnej. O istnieniu lub zakresie obowiązku podatkowego nie powinien bowiem rozstrzygać sąd, ale organ podatkowy w trybie postępowania przewidzianego w ustawie – Ordynacja podatkowa”. Problem jest taki, że sprzedaż egzekucyjna nie jest jedyną czynnością gdzie komornik sądowy płaci podatek VAT, a dodany w art. 767 k.p.c. § 1 (1) mówi o wyłączeniu możliwości zaskarżeniu uiszczania podatku VAT w ogóle a nie tylko od sprzedaży egzekucyjnej.

Drugą istotną zmianą w zakresie skargi na czynność komornika jest to, że obecnie skargę wnosi się za pośrednictwem komornika, które czynność się zaskarża, a jak do tej pory bezpośrednio do sądu. Nowością jest to, że komornik może po otrzymaniu skargi uwzględnić tę skargę. Wówczas ma obowiązek skarżącego oraz zainteresowanych, których skarga dotyczy, o uwzględnieniu skargi.